என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Wednesday, January 16, 2013

KSA VACANCIES

4- Vendor Inspector (Mech)/Mechanical Inspector
Preferable Engineer, if not than Diploma Holder
Minimum 5 year of experience , Saudi Aramco Experience person will be preffered
NDT Level II in four method
with One International Certification  of Welding/ Painting /Piping/API or other

1- Vendor Inspector (E & I) Electrical & Instrumention Inspector (E & I )
Minimum 10 year of experience
with One International Certification  

1-Electrical Sales & Marketing Engineer
Minimum 3 year of experience in sales & Marketing

1-Geologist or Geotechnical Engineer
Minimum 5 year experience in Geotechnical Investigation and Laboratory
Geotechnical Engineer or Civil Engineer

1-Level III
Minimum 5 year of experience
(Preferred if four methods UT,MT,RT, PT)- or at least two methods

2-Quality Supervisor /Manager –(Mechanical)
Minimum 10 Year Experience
ISO 9001: 2008 Awareness & Internal Audit
ISO 9001: 2008 Lead Auditor
ISO 18001 Lead Auditor
NDT Level II in four method
with One International Certification  of Welding/ Painting /Piping/API or other

1-Lab Supervisor
Minimum 5 year experience in Laboratory
Diploma in Civil of Geologist or geotechnical Engineer or Civil Engineer

1-Civil Inspector & Lab Supervisor if required
Minimum 5 year experience in Quality Control
Minimum 3 year in Civil Laboratory
Diploma in Civil of Geologist or geotechnical Engineer or Civil Engineer

2-Lab Technicians
Preferred Diploma Holder
Minimum 5 year experience in Quality Control Civil Laboratory

1-Sales & Marketing Representative (Inspection & Testing Department)

1-Mechanic (Hydraulic & Vehicles)
Highly Professional


Note: Driving License Mandatory for Green Highlighted
           
--
Ayaz Ahmed
(Quality Representative)


 
JGC COPORATION
 IGD Habshan-5 Process Plant
 Project Resident office
 2nd Industrial Area Dammam
 Zamil Steel Division 1,
 P.O Box.877, Dammam-31421,KSA
 Tel(+966-3)8121120 Ext:---
 Mobile Phone:+966-548907059/564680920
 Email:ayaz037@gmail.com


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.
தேர்தலில் தான் வாக்களிக்கும் பழக்கம் இல்லை இங்காவது வாக்களியுங்கள்

Post Comment

You are

0 comments: