என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Sunday, September 5, 2010

(பதிவு-1)

நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிதான மொழியை கண்டதில்லை. இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன் இது நான் கண்ட உலகம் பகிர்வது அனைத்தும் நான் தெரிந்துகொண்டதும் மற்றவர்களிடம் இருந்து தெரிந்துகொண்டதும் யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்

Post Comment