என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Wednesday, January 16, 2013

JOB IN QATARSHUTDOWN JOB IN QATAR
URGENT REQUIREMENTS
Dear Sir,
Greetings from GIWI!!!!!
Please find below the requirement of upcoming shutdowns for mobilization in March and April 2013.
Craft
20-30 MAR MOBILIZATION
14-21 APR MOBILIZATION
Total
FABRICATORS
30
12
42
 FITTERS
300
132
432
RIGGER
70
60
130
FIRE WATCHER / HOLE WATCHER
70
50
120
HSE ASSISTANT
8
7
15
INSTRUMENT TECHNICIAN
20
7
27
ELECTRICIAN
15
12
27
MULTI WELDERS
36
12
48
INSTRUMENT FITTERS
7
4
11
HD MECHANIC
5
0
5
AUTO MECHANIC
2
2
4
AUTO ELECTRICIAN
2
2
4
HD DRIVER (Qatari license Only)
6
6
12
LT DRIVER (Qatari license Only)
12
4
16
ROTARY TECHNICIAN
40
0
40
MASON
7
0
7
STEEL FIXER
6
0
6
CARPENTER
7
0
7
MACHINIST
6
0
6
TOTAL
649
310
959

Kindly send your resumes   in giwijob@gmail.com
Client interview on February 1st week at Trichy.
Please send this mail to your friends & colleagues.
If you need any other clarifications, please feel free to contact us.
Thanks and Regards

P.Rajasekaran
Managing Partner
+91-9786698222
Gulf India Welding Institute
                 &
GIWI Industrial Support Services
No;D-49,9th Cross Street
Thillai Nagar,Trichy-620018, Tamil Nadu, India
Tel: +91(0431)6457965
email:giwihr@gmail.com ,
Visit our website : www.giwiindia.com
உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள். உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: