என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Wednesday, January 16, 2013

Electrical Engineers for Saudi ArabiaWe are looking for a following categories for 1 year extendable contract with our client in Saudi Arabia. Candidates currently available in India who can join immediately may apply for these positions.

1. Senior Electrical Engineer - BE / B Tech with 10+ years experience in MV (13.8kV/480V, 2.5MVA) Transformers, MV (13.8kV) Switchgears, LV Load Centers, LV ATS Panels, LV Capacitor banks, LV bus duct, MV & LV cables etc. 

2. Electrical Engineer - BE / B Tech with 5-10 years experience in MV (13.8kV/480V, 2.5MVA) Transformers, MV (13.8kV) Switchgears, LV Load Centers, LV ATS Panels, LV Capacitor banks, LV bus duct, MV & LV cables etc.Above positions are site based and candidates should have thorough ability to review Engineering Designs. Gulf Experience will be an added advantage.If you find the above job opportunity interesting and it matches your present job profile, kindly forward your updated CV in Word Format along with following details ASAP so that we can provide confirmation to our client and proceed with your selection process.

Total Experience:
Gulf Experience:
Current Salary:
Current Location:
Contact Nos:

Please share this Job Opening with your friends and colleagues also.Send Copy / CC of mail to epcengg@gmail.com also in case my mailbox is full.Danya Dasandanya@aarviencon.com+91-22-40499940


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள். உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: