என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, January 19, 2013

Need Civil Engineer @ Kuwait
Civil Engineer

1. Degree Holder from any recognized university with a minimum of 07 years relevant experience.
2. Strong Planning, Estimating, PM,
3. Must have knowledge of MS packages, AutoCAD and QA & QC
4. English speaking preferred and Arabic knowledge will be an advantage.
5. Familiar with US Military work.
6. Transferable Visa 18.
7. Preferable single candidate.
8. Kuwaiti Driver’s License.

E-mail your Resume: response@agtkuwait.comresponse@agtkuwait.com

Thanks & Regards,
Fathima Althaf
General Manager
Silver Management Training Institute
Opposite to Appolo Hospital. Salmiya.
Mobile No: +965 67792509, +96566186958, 96566186958     
www.nistgulf.com

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: