என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, January 26, 2013

Job opening in Ma'aden Phosphate Company - Saudi ArabiaPlease note below the current openings:
 
POSITIONJOB ID 
 
MAINTENANCE DEPARTMENT
 
MECHANICAL MAINTENANCE SUPERINTENDENTGG16201
MECHANICAL MAINTENANCE SUPERVISOR (CRUSHING, SCREENING & CONVEYING)GG16202
MECHANICAL MAINTENANCE SUPERVISOR (WET PLANT)GG16203
MECHANICAL MAINTENANCE SUPERVISOR (DRYING SECTION & UTILITIES)GG16204
MECHANICAL MAINTENANCE SPECIALISTGG16205
MECHANICAL MAINTENANCE ENGINEERGG16206
ELECTRICAL/INSTRUMENTATION MAINTENANCE SUPERVISORGG16207
ELECTRICAL/INSTRUMENT MAINTENANCE SPECIALISTGG16208
ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEERGG16209
INSTRUMENT MAINTENANCE ENGINEER (PLANTS)GG16210
INSTRUMENT AND CONTROL ENGINEER (POWER PLANT)GG16211
POWER PLANT MAINTENANCE SUPERVISORGG16212
MECHANICAL LEAD TECHNICIAN (SHIFTS)GG16213
SENIOR MECHANICAL TECHNICIANGG16214
INSTRUMENT TECHNICIAN (WORKSHOP)GG16215
FABRICATION SUPERVISORGG16216
WORKSHOP PLANNERGG16217
TURNAROUND PLANNERGG16218
TECHNICAL DEPARTMENT
 
FIXED EQUIPMENT ENGINEERGG16219
MACHINERY ENGINEERGG16220
INSTRUMENT ENGINEERGG16221
ELECTRICAL ENGINEERGG16222
PROCESS CONTROL ENGINEERGG16223
PROCESS ENGINEERGG16224
CHEMISTGG16225
LAB TECHNICIANGG16226
BENE & UTILITY DEPARTMENT
 
OPERATORGG16227
MINING DEPARTMENT
 
MINE TECHNICAL SECTION SUPERINTENDENTGG16228
GEOLOGICAL MODELLING GEOLOGISTGG16229
DAILY QUALITY MANAGEMENT ENGINEERGG16230
MINING CONTRACTS SPECIALISTGG16231
 
 
The tentative planning for final round of interviews would be by last week of January 2013.
 
Please be advised that you must mentioned the respective job id in sub-line while applying for any positin.
 
Remuneration Package:
Competitive basic salary and attractive employee benefits.
 
If you have any friends, relatives, colleagues or acquaintances who will be matching the above profile, we request you to please forward this email to them.
 
Thanks & Regards, 
Maaden Phosphate - Operations TeamOff. Tel.: 022 – 66665308/375E-Mail Add: hr76@ggheewala.comhr5@ggheewala.com
WEBSITE: www.ggheewala.comஉங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: