என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Monday, February 3, 2014

SASREF VACANCIES - Saudi Aramco and Shell Refining CompanySASREF - Saudi Aramco and Shell Refining Company, KSA | Seeks following positions | Interviews will be conducted from our Dubai Office | (1) Process Engineers; (2) Process Safety Engineers; (3) Safety Engineers; (4) Inspection Engineers; (5) Electrical Project Engineers; (6) Mechanical Project Engineers; (7) Instrument Project Engineer; (8) Mechanical Design Engineers; (9) Inspection Technicians; (10) Relay Technicians | Requirements : All Positions Require Minimum B.Sc. in Chemical / Mechanical Engineering as per position | 6-10 years of working experience in process engineering in the Oil/ Gas industry / Refining | Suitable and eligible candidates ANY NATIONALITY may please email cv to : oildxb3@jvi-global.com | Or call : +971-04-4550485 | Please mention on the subject line “Facebook + Position + Ref No. 491”| All the best..
 — 

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: