என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Monday, November 4, 2013

HIRING PMT SAUDI ARAMCO & SUMITOMO CHEMICALS JOINT VENTURE - INTERVIEW IN CHENNAI DECEMBER 1ST TO 5TH 2013

HIRING PMT SAUDI ARAMCO & SUMITOMO CHEMICALS JOINT VENTURE - INTERVIEW IN CHENNAI DECEMBER 1ST TO 5TH 2013SALARY PACKAGE BASIC +HRA - 8HRS - 8000SR - 14000SR    
*Depends on the Years of Experience.
*Yearly Renewable Contract
* FAMILY CAN BE TAKEN BUT ON OWN EXPENSE. 
*Car Provided.
* ONE SALARY AS BONUS AT THE END OF 12 MONTHS 
* INCREMENT AFTER ONE YEAR 


Email Resume - pmt@alyousufent.com 
(PLEASE MENTION YOUR NAME - POSITION & YEARS EXPERIENCE & CONTACT NO . IN SUBJECT 
EG. SAMEER PATEL , COST ACCOUNTANT - 15YEARS , 0 9888 5888885  )

Contact Ms Sneha - 022 66685558 
Interview in 1st Week of December FROM 1st to 5th Dec. 2013


PROJECT MANAGEMENT TEAM (OPEN POSITIONS & JOB DESCRIPTIONS)


CIVIL ENGINEERS 18NOS                                                                                                                                                                                       A. Education: Graduate Engineer (Civil). B. Experience: Positionrequires ten (10) years of experience in related construction and/or associated
engineering fields. C. Language Requirements: Must be ableto communicate fluently in both oral and written English. D. Other: (1) A well
rounded knowledge of project management, cost control andcost estimating; (2) Must be completely familiar with Civil works, Buildings,Oil & Gas
Industry codes & Standards.(3) Should be well informedon International/Saudi Aramco Standard Safety practices.

Const. Engr. (Instrument) - 6nos                                                                                                                                                                           A. Education: Graduate Engineer (Instrumentation). B. Experience: Positionrequires ten (10) years of experience in related construction and/or associatedengineering fields. C. Language Requirements: Must be able to communicatefluently in both oral and written English. D. Other: (1) A well
rounded knowledge of project management, cost control and cost estimating; (2)Must be completely familiar with Instrumentation works, Oil & Gas
Industry codes & Standards.(3) Should be well informed onInternational/Saudi Aramco Standard Safety practices.


CONSTRICTION ENGINEER (MECHANICAL)    20NOS                                                                                                                                                              A. EDUCATION: B.S. in Mechanical Engineering.
B. EXPERIENCE: Nine (9) years, preferably in the oil industry or similarprocess industry, such that the incumbent is clearly recognized as
an expert in his field. C. Language Requirements: Must be able to communicatefluently in both oral and written English.
D. OTHER: Must have a thorough knowledge of engineering practices and economicprinciples, calculation methods, design details, International
and Aramco's Codes, Standards and Specifications.


CONSTRUCTION ENGINEER – (PIPING ) 8NOS
A.      EDUCATION: B.S. in MechanicalEngineering.
B. EXPERIENCE: Nine (9) years, preferably in the oil industry or similarprocess industry, such that the incumbent is clearly recognized as
an expert in Piping Filed C. Language Requirements: Must be able to communicatefluently in both oral and written English.
D. OTHER: Must have a thorough knowledge of engineering practices and economicprinciples, calculation methods, design details, International
and Aramco's Codes, Standards and Specifications.


CONSTRCUTION COORDINATOR – 2NOS

A. EDUCATION: Bachelor Degree /Diploma  in Civil Engineering.
B. EXPERIENCE: Nine (9) years, preferably in the oil industry or similarprocess industry, such that the incumbent is clearly recognized as
an expert in Piping Filed C. Language Requirements: Must be able to communicatefluently in both oral and written English.
D. OTHER: Must have a thorough knowledge of engineering practices and economicprinciples, calculation methods, design details, International
and Aramco's Codes, Standards and Specifications.

CONSTRCUTION ENGINEER I – 5NOS

A. Education: Graduate Engineer. B.Experience: Position requires ten (10) years experience in construction orassociated engineering fields.
C. Language Requirements: A knowledge of the Arabic language desirable but notrequired. D. Other: (1) A well rounded knowledge of project management, costcontrol and cost estimating; (2) Must be completely familiar with AramcoBuilding, Utility and Piping codes; (3) Must be familiar with Aramco Budgetingand Accounting procedures; (4) Should be well
informed on Standard Safety practices.


COST ENGINEER – 7NOS

A. Education : Bachelor's degree inEngineering, Construction Management, Economics, Business Administration, orAccounting, or closely
related major. B. Experience:- Minimum of nine years cost engineering experienceincluding at least five years devoted to petrochemical, refinery, pipeline,
or power generation projects. Must be familiar with construction practices,materials, equipment.
Must be familiar with construction practices, materials, equipment.
C. Must have ability to communicate fluently in both spoken and writtenEnglish.CONSTRUCTION ENGINEER ELECTRICAL – 13NOS

A. Education: Graduate Engineer(Electrical). B. Experience: Position requires ten (10) years of experience inrelated construction and/or associated
engineering fields. C. Language Requirements: Must be able to communicatefluently in both oral and written English. D. Other: (1) A well
rounded knowledge of project management, cost control and cost estimating; (2)Must be completely familiar with Project Electrical works, Oil & Gas
Industry codes & Standards.(3) Should be well informed onInternational/Saudi Aramco Standard Safety practices.


IT – SPECIALIST – 3NOS
A. Education : Bachelor's degree inEngineering, (Information Technology), or related major. B. Experience : Nine(9) years responsible It support and project support / trobleshootingexperience including five (5) years in either petro-chemical, construction,heavy or high technology industries. Should be an expert in office equipments /cisco systems / softwares and hardware / technical supports


LOGISTIC COORDINATOR – 3NOS
A. A college degree in BusinessAdministration, Industrial Management, Industrial Engineering or IndustrialTechnology.
B. Seven or more years combined experience in logistics field, and Saudi Aramco& International logistics standards and codesC. An excellent command ofwritten and spoken English. D. Thorough knowledge of the ARAMCO materialssystems and operating procedures, inventory control principals, knowledge offorecasting and procurement systems and policies.


MATERIAL COORDINATOR  - 8NOS

A. A college degree in BusinessAdministration, Industrial Management, Industrial Engineering or IndustrialTechnology.
B. Ten or more years combined experience in two or more of the following areas:project design, contract administration, scheduling and
cost-control, inventory management and control, design take-off engineering ortraffic planning. C. An excellent command of written and spoken English. D.Thorough knowledge of the ARAMCO materials systems and operating procedures,inventory control principals, knowledge of forecasting
and procurement systems and policies.


SAFETY ADVISOR – 14 NOS

A. EDUCATION: B.S. in Engineering /Science (Chemicals / Industrial).
B. EXPERIENCE: Seven (7) years of experience, preferably in the oil industry orsimilar process industry. Experience must be such that the
incumbent is clearly recognized as being capable of project and designassignments beyond the ability of the basic professional ENGINEER
III or is qualified to an outstanding degree in one or another"Specialist" category.
C. LANGUAGE REQUIREMENTS: A thorough knowledge of English is required toperform analyses and studies in depth, make professional
presentations and keep up with technical advancements;
D. OTHER: Must have a thorough knowledge of engineering practices and economicprinciples, calculation methods, design details, US and
Aramco HSE Standards / International HSE Codes, Standards and Specifications.


Sr. Inspector Engineering- Civil -6NOS                                                                                                                                                                 A.Bachelor of Science Degree in Engineering (Civil).
B. 9 years experience in design, quality control, inspection, operation orconstruction engineering.
C. Excellent command of oral and written English.
D. Requires a thorough knowledge of applicable U.S. codes, Saudi Aramcostandards and specifications, construction and maintenance
procedures and material testing procedures, both destructive and non-destructive.


Sr. Inspector Engineering-Electrical   6NOS                                                                                                                                                         A. Bachelor of ScienceDegree in Engineering (Electrical).
B. 9 years experience in design, quality control, inspection, operation orconstruction engineering.
C. Excellent command of oral and written English.
D. Requires a thorough knowledge of applicable U.S. codes, Saudi Aramcostandards and specifications, construction and maintenance
procedures and material testing procedures, both destructive and non-destructive.


SR. INPECTOR ENGINEERINGMECHANICAL  6NOS            
A.Bachelor of Science Degree in Engineering (Mechanical).
B. 9 years experience in design, quality control, inspection, operation orconstruction engineering.
C. Excellent command of oral and written English.
D. Requires a thorough knowledge of applicable U.S. codes, Saudi Aramcostandards and specifications, construction and maintenance
procedures and material testing procedures, both destructive and non-destructive.


TECHNICAL CLERK – 14NOS
A. A college degree in Business Administration, Industrial Management / Completion of Phases 1, 2, 3 and 4 of the ITC Clerical Training Program. Completion of: ER, MA, BBS, EK1, PC 2 and 3.B. Seven years relevant experience in the statistical and/or clerical field,preferably including experience in the Statistical positions. C. Ability to type at 25 words per minute, well versed in MS Office, Troubleshooting, Presentations,Letter Drafting etc... D. Most applications of the job will require the ability to use TSO and/or personal computers for use in statistical analysis and report preparation.உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: