என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Thursday, October 24, 2013

Parsons is Recruiting for over 1,000 positions in Middle East and North AricaParsons is actively recruiting for over 1,000 positions in Middle East and North Arica. While the majority of these positions (Project Managers; Engineers -Road and Highway, Bridge and Tunnel, Drainage and Infra, Structural; Construction Managers, Inspectors, Project Control, Document Control, Architects, CAD Designs, Contracts and Estimators etc) are in Qatar and Saudi Arabia, we do have openings in the UAE and Oman as well. Apply directly at 
 
 


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: