என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Monday, May 6, 2013

Salman bin Abdul Aziz University

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Salman bin Abdul Aziz University
Kingdom of Saudi Arabia
College of Applied Medical Sciences

FACULTY POSITIONS  REQUIREMENT OF

A.  MEDICAL LABORATORY SCIENCES:
          Specialty                      Requirement                          Qualifications
1. Clinical Hematology          Males/Females                        MBBS, MD/Ph.D
   
2. Pathology                          Males/Females                       MBBS, MD/Ph.D                       
3. Medical immunology        Males/Females                 MBBS, MD, Ph.D or MSc./Ph.D

4. Clinical Biochemistry       Males/Females                  MBBS, MD/Ph.D or MSc./Ph.D         
5. Medical Bacteriology        Females                            MBBS, MD/Ph.D or MSc./Ph.D

6. Medical Virology              Females                            MBBS, MD/Ph.D or MSc./Ph.D

7. Molecular Biology            Females                             Ph.D


B. NURSING:  (Both Males and Females)

                                                    Qualifications Specialty           

1.  Medical and surgical                       Ph.D   

2. Pediatrics                                          Ph.D
                                        
3. Ob and Gynecology                         Ph.D          
    
4. Psychiatric                                       Ph.D   

             Community Health                             Ph.D  5
                                                 
6. Emergency                                         Ph.D

7. Hospital Administration                    Masters

                                                                                  C.PHYSIOTHERAPY

     Specialty                              Requirement                Qualifications
1.  Orthopaedic (surgery)        Males/Females       Masters or Masters/ Ph.D

2.  Gynecology                           Females/ Males                           Ph.D

3. Basic Sciences                        Females / Males                          Ph.D
     
4. Surgery and Burns                 Females/ Males                Masters or Masters/Ph.D

5. Neurology                               Males/Females               Ph.D


D. RADIOLOGY  ( Both Males/Females):

   Specialty                                                        Qualifications
1.  CT/MRI Technology/ Radiography             Masters/Masters with Ph.D 


2.  Radioligist (CT/MRI)                             MBBS/MD or MBBS/MD/Ph.D
                                                                                                 

send your Resume to salmanbin@alhindonline.com at the earliest. Please mention the College / Subject and University Name in the Subject line of your E-mails.

Post Comment

You are

0 comments: