என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Sunday, March 9, 2014

Dubai Health Authority Recruitment
Dubai Health Authority Recruitment :

We'd like to extend our thanks and appreciation to all our customers for their trust by applying in Dubai Health Authority. Knowing that our health organization is attracting the highest Local & non-local applicants in different health fields such as medical, technical and administrative. With cooperation of other health entities and international hospitals to provide the best health services and health care to residents in the United Arab Emirates. With great pleasure we introduce our service that permits you to apply and follow up your application electronically.

Position:

ANESTHESIA TECHNICIAN
ASSISTANT NURSE
CONSULTANT - GENERAL SURGERY
Consultant - Obstetrics & Gynecology
Consultant - Pediatrics
DENTAL ASSISTANT
DENTAL STERILIZER
DIETITIAN
Dental Specialist Registrar
OCCUPATIONAL THERAPIST
PHYSIOTHERAPIST
PROSTHETIST / SENIOR
RESPIRATORY THERAPIST
SENIOR CLINICAL PSYCHOLOGIST
SENIOR ECG TECHNICIAN
SENIOR OCCUPATIONAL THERAPIST
SPECIALIST SPEECH THERAPIST
SPEECH THERAPIST
STAFF NURSE - HEMATOLOGY
STAFF NURSE - ICU
STAFF NURSE - MEDICAL/SURGICAL
STAFF NURSE - ONCOLOGY
STAFF NURSE - PEDIA
STAFF NURSE - Pedicatric ICU
Specialist Registrar (Cardiothoracic Surgery)
Specialist Registrar (Medical ICU)
Specialist Registrar - Anesthesia
Specialist Senior Registrar (Pediatric Gastroenterology)
Specialist Senior Registrar (Pediatric Hematology/Oncology)
Specialist Senior Registrar - Pediatric & Neonatology

http://edohms.dohms.gov.ae/eJob/User/index.aspx

http://edohms.dohms.gov.ae/eJob/User/index.aspx


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: